skip to Main Content
مسئول جان آتش‌نشانان برایشان یادبود می‌سازد
از کشته ستانند غرامت
۳ بهمن ۱۳۹۵
انتشار فراخوان برای ساخت یادمان آتش‌نشانان کشته‌شده به لاپوشانی و فضاسازی رسانه‌ای شهرداری شباهت دارد. سازمانی که اگر به جای ریخت و پاش‌های چندهزار میلیارد تومانی، بودجه مورد نیاز آتش‌نشانی را پرداخت می‌کرد امروز ایران دغدار شجاع‌ترین فرزندانش نبود.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗