skip to Main Content
کولبری، برده‌داری نوین
۲۰ بهمن ۱۳۹۵
کولبری را از آنجا که با کرامت و ارزش‌های انسانی همخوانی ندارد و مخاطرات متعدد جانی و مالی نیز برای کولبران به دنبال دارد، نمی‌توان به‌عنوان یک شغل که دارای تعریف خاص خود است، در نظر گرفت بلکه این کار نوعی برده‌داری نوین است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗