skip to Main Content
چرا برخی عکس‌ها جهانی می‌شوند؟
معلمی که جان می‌دهد و معلمی که نان می‌دهد
۱۶ مرداد ۱۳۹۵
آن‌هایی که مدرسه را تجربه نکرده‌اند تا بتوانند از معلم فداکاری که نان قسمت می‌کند الگو بگیرند و کودکانی که اگر سقفی و دیواری برای پناهگاه داشته باشند، در هنگام فروریختنش هیچ معلمی برای کمک به آنها نخواهد شتافت. چه کسی آن‌ها را می‌بیند؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗