skip to Main Content
دشواری‌های اداره تهران در گفتگو با معاون شهرسازی وزیر راه
تهران ٣ برابر گرانتر اداره شد
۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
پیروز حناچی، معاون شهرسازی وزیر راه می‌گوید برای حل بحران‌های شهرهای بزرگی مانند تهران باید از این شهرها تمرکززدایی کرد و جمعیت را تشویق به خروج از آنها کرد. به اعتقاد او شهرداری‌ها هم رها شده‌اند تا خودشان منابع کسب کنند و هیچ‌کس به دنبال بودجه بهینه برای اداره شهر نبوده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗