skip to Main Content
مجموعه جنسیت و شهر | فصل اول | شماره ۸
اگر خیابان‌ها را زنان ساخته بودند
۷ تیر ۱۳۹۹
وقتی تردد به‌عنوان شکلى از پویامندی تعریف می‌شود، نابرابری افراد جامعه در استفاده از شهر را بهتر نشان می‌دهد. آیا می‌توان میزان تحرک افراد در فضای شهر را بر حسب جنسیتشان تحلیل کرد؟
بیشتر بخوانید
امروز به مترجم همچون ابزاری خودکار و بی‌طرف که در کار انتقال یک متن از زبانی به زبان دیگر است نگاه نمی‌شود. در عوض، مترجم عنصری فعال تلقی می‌شود که کارش به نوعی «بازنویسی» متن و میانجی‌گری فعال است. بدین‌ترتیب می‌توان با نگاه آثار ترجمه‌شده پرسید که مترجم، چگونه میانجی‌ای بوده و چطور به بازتوزیع عناصر مخلتف موجود در متن پرداخته است؟ مریم قهرمانی در متن حاضر، با این نگاه به تحلیل جنسیتی دو ترجمه‌ی فارسی از رمان ناتور دشت، اثر جروم دیوید سالینجر، نویسند‌ه‌ی معاصر آمریکائی می‌پردازد.
بیشتر بخوانید
Back To Top