skip to Main Content
فرود موفق بر نیمه تاریک ماه
تاریخ‌سازی چین در عصر فضا
۱۵ دی ۱۳۹۷
اخیرا یک کاوشگر چینی، برای اولین بار در تاریخ اکتشافات فضایی، موفق به نشستن بر نیمه پنهان ماه شده است. گزارش پوریا ناظمی از این رخداد تاریخ‌ساز و چشم‌اندازهای آن برای بشریت را بخوانید.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗