سندروم پیشاقاعدگی؛ جنون ماهانه یا طغیان علیه سرکوب؟

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

قاعدگی

تعداد مطالب: 2

سندروم پیشاقاعدگی؛ جنون ماهانه یا طغیان علیه سرکوب؟

سندروم پیشاقاعدگی؛ جنون ماهانه یا طغیان علیه سرکوب؟

آیا سندرم پیشاقاعدگی یک واقعیت پزشکی است یا یک برساخت اجتماعی؟ این مقاله کوششی برای پاسخ به این پرسش است که آیا سندرم پیشاقاعدگی «واقعی» است و واقعی بودن آن چه معنایی برای زنان دارد.