skip to Main Content
تعرض به حریم بابل‌رود
به‌نامِ خدمت‌گزاری، به‌کامِ سوداگری
۱۴ دی ۱۳۹۹
به هزاران بهانه ترافیکی، توسعه اقتصادی و زیرساختی و به پشتوانه طرح تفصیلی ناکارآمد، تیشه به ریشه اراضی طبیعی و کشاورزی زده و تعرض به بستر رودخانه؛ امری قانونی، کارشناسی و گریزناپذیر جلوه داده می‌شود.
بیشتر بخوانید
نقدی بر مدرنیزاسیون اقتدارگرای تهران بزرگ
۴ بهمن ۱۳۹۶
منطقه ۲۲تهران در ذهن مدیران شهر قرار است منهتن تهران باشد اما این منطقه همان‌طور که دستوری آباد شده، استبدادی هم اداره خواهد شد. شاید برج‌ها و آسمانخراش‌ها نماد بخش کوچکی از مدرنیته باشد اما بی‌شک همه آن نخواهد بود. مدرنیته واقعی آنگاه رخ می‌نماید که روح آزادی و دموکراسی نیز بستر وقوع آن باشد. وگرنه استبدادی است در لباس فریب و ریا.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗