skip to Main Content
طراحان جهان برای دموکراسی به‌پا خیزید
۲۵ تیر ۱۳۹۸
در سال ۲۰۱۷ نامه‌ای رو به طراحان درباره لزوم به پا خاستن آنها علیه دموکراسی‌زدایی منتشر شد. هدف این نامه برانگیختن فعالیت‌های طراحی علیه حمله‌هایی است که مستقیم و غیرمستقیم دموکراسی را تهدید می‌کنند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗