آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

شهر بم

بم را دوباره ساختند اما نه برای ما

بم را دوباره ساختند اما نه برای ما

زلزله کمرشان را شکست؛ اینکه عزیزی یا عزیزانی زیر آوار جان دادند بماند، همین کافی است آدم دیگر نتواند کمر راست کند اما شکستن کمر و فلج‌شدن زیر سقفی که پایین آمده، برای آنها تنها یک ایهام نیست، این زنان در زلزله بم ضایعه نخاعی شده‌اند. ۱۴ سال از آن شب سیاه گذشته، دو ماه...

Send this to a friend