برای ملکی سوسیالیسم بدون دموکراسی معنا نداشت

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

خلیل ملکی

تعداد مطالب: 2

برای ملکی سوسیالیسم بدون دموکراسی معنا نداشت

برای ملکی سوسیالیسم بدون دموکراسی معنا نداشت

ملکی از معدود کنشگران سیاسی در تاریخ معاصر ایران است که برداشت‌های مختلفی از سیاست‌ورزی او وجود دارد و همین موضوع ملکی را همچنان به یک چهره قابل تأمل تبدیل کرده است.