مطالب با برچسب: "خبرنگاری"

نیاز فوری ما دیدن جنگ است

نیاز فوری ما دیدن جنگ است

خاورمیانه و ژورنالیست‌ها و اکتیویست‌هایش، نیاز دارند تا به جنگ بپردازند. تا در مورد سلاح‌ها بدانند و از بطن صدای کرکننده شلیک‌ها داستان‌های رقت‌بار جنگیدن را، و بی‌کفایتی جنگ سالاران را روایت کنند. جنگ بزرگترین محنت خاورمیانه است.