skip to Main Content
کارگران معدن چطور تفریح می‌کنند؟
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
کارگران معدن چطور تفریح می‌کنند؟ این موضوع یادداشت کوتاهی‌ست که از گفتگوی سعید برآبادی با کارگران معدن طبس حاصل شده است. خواندن همین چند پاسخ برهم زننده‌ی تصورات بی‌شکل و تکراری است که حول کارگر بودن و زندگی کارگری وجود دارد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗