چگونه جهان را گرفتیم؟

چگونه جهان را گرفتیم؟

۱- ما راست‌قامتان. دست‌های ما به نحو مناسبی کوتاه‌تر از پاهای ماست که این خود نشانه‌ی متمدن بودن ماست. راست قامتی‌ای که در مسیر دیالکتیکی تاریخ ساخته‌ی دست راست قامتان، قامت بسیاری را خم کرده است.به‌زعم مارکس، تعیین کننده‌ترین گام در گذار از میمون به انسان این بود که...

Send this to a friend