skip to Main Content
شهر دفاعی
۱ آبان ۱۴۰۰
عامۀ مردم نمی‌خواهند که در خرید صبحِ روزِ تعطیلشان با مردم بی‌خانمان مواجه شوند اما از سوی دیگر، همین عامۀ مردم به دنبال آن هستند که تصویری از یک شهر آزاد، پذیرا و بدون‌محدودیت باشند. «شهر دفاعی» روایتی است کم‌تر شنیده‌شده از شهرهای توسعه‌یافتۀ غربی که از آن‌ها الگو می‌گیریم اما پرسش اصلی این است که این ساماندهی و نظم در خدمت چیست؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗