skip to Main Content
نبرد طبقاتی علیه طبقه‌گرایی
۱۴ شهریور ۱۴۰۰
هنوز هم می‌توان به آرمان‌مان امید داشت؛ مردم می‌دانند به تغییرات ریشه‌ای‌تری نیازمندیم. به نظر خط جدایی به روشنی ترسیم شده است: حاکمیت نولیبرالی که تجسمش بایدن است در مقابل سوسیالیست‌های دموکرات که مشهورترین نمایندگان‌شان برنی سندرز و الکساندریا اوکازیو کورتز هستند.
بیشتر بخوانید
پاسخ ایسمنه
بازمانده از فاجعه چه می‌گوید؟
۱۳ شهریور ۱۴۰۰
بازمانده از فاجعه گاه سخن می‌گوید و فریاد می‌کشد و گاه ساکت نگاه می‌کند. تراژدی‌های یونان از دیرباز منبع الهام بصیرت‌ها بوده‌اند و با گذشت زمان و به فراخور وضعیت حال، صداهای مختلفی از آنها می‌خیزد. ایسمنه، میراث‌دار جنگ است که در تاریکی ایستاده. ایمسنه به ما چه می‌گوید؟
بیشتر بخوانید
درباره سیاست مهاجرستیزی به بهانه اخراج مهاجران افغان
زمان به سرقت رفته
۸ شهریور ۱۴۰۰
شهرام خسروی، عضو هیئت علمی گروه انسان‌شناسی دانشگاه استکهلم سوئد در این یادداشت به مسئله‌ی بیرون راندن مهاجران و با تاکید بر ریشه‌های الهیاتی قوانین اخراج در کشورها، به مسئله‌ «زمان»، این سرمایه‌ی ربوده شده از مهاجران می‌پردازد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗