skip to Main Content
با تکیه بر نمونه هوشنگ گلشیری
فرشته خانه و داستان فارسی
۲۳ فروردین ۱۳۹۹
فرشته خانه، آن چهره ایده‌آل برای زن ایرانی است که پس از فراز و فرود بسیار و در اواخر عمر نویسندگی فیگوری چون هوشنگ گلشیری در آثار وی تصویر می‌شود؛ درواقع صورت مکرمی‌ست که جای زن‌ستیزی بی‌پروای قبل را می‌گیرد اما فراتر از آن چندان متصور نیست.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗