skip to Main Content
مسکن ارزان
در نقد رویکردهای حاکمیتی به مسکن و بازار آن
مسکن فقط کالای سرمایه‌ای نیست
۱ اسفند ۱۳۹۸
دولت ایران به مسکن بیش از هر چیز به عنوان عامل توسعه اقتصاد و به راه انداختن صنعت نگاه می‌کند. دخالت دولت در بازار مسکن نیز به همین جهت صورت می‌گیرد نه برای تامین رفاه عمومی مردم.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗