skip to Main Content
حراج‌های خیریه: هنر در جست‌وجوی مشروعیت؟
۱۷ شهریور ۱۳۹۷
عادت کرده‌ایم که هنرمندان هنگام بحران‌های طبیعی و اجتماعی به کمک آسیب‌دیدگان بشتابند. اما به راستی چرا آنها، متفاوت با دیگر افراد در حرفه‌های مختلف، نه به عنوان شهروند، که از موضع هنرمند بودن خود به فعالیت می‌افتند؟ این تفاوت از کجاست؟
بیشتر بخوانید
توزیع همگانی هنر؛ پرسشی فشرده از هنر همگانی
۴ شهریور ۱۳۹۷
هنر همگانی چیست و متمایزکردن شاخه‌ای از فعالیت هنری براساس دسترسی‌پذیری عمومی‌اش و ساختن رشته‌ای مجزا در تولید هنر که بنا بر امکان ارتباط‌یابی با همگان تعریف می‌شود اساساً چقدر ضروری یا معنادار است؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗