skip to Main Content
مختاری و معمای «شعر گفتن یا شعر نوشتن؟»
آرایش درونی و الهام شاعرانه
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
محمد مختاری اگر به قتل نرسیده بود امروز ۷۸ ساله می‌شد. به مناسبت زادروز او علی‌اسداللهی در این متن به مفهوم «الهام شاعرانه» و نگاه محمد مختاری به این مفهوم پرداخته است.
بیشتر بخوانید
بینازبانی نویسندگان کرد:
خوانشی پسااستعماری از خودزندگینامه علی‌اشرف درویشیان
۷ آبان ۱۳۹۶
نوشتن به زبان غالب به معنای یکسان شدن نیست. استراتژی‌های بینازبانی زیادی وجود دارند که نویسندگان جوامع حاشیه از آن برای متمایز ساختن خود از فرهنگ غالب استفاده می‌کنند. ماهیت ترکیبی متن بینازبانی مرکز یا حاشیه را برتری نمی دهد اما در عوض دیالکتیکی بین زبان‌های مرکز و حاشیه ایجاد می‌کند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗