احتمال صفر شدن ظرفیت پذیرش ۳۰۰ رشته علوم انسانی

احتمال صفر شدن ظرفیت پذیرش ۳۰۰ رشته علوم انسانی

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی گفت دانشگاه‌ها باید برنامه‌های درسی با سابقه بیشتر از ۱۰ سال را بازنگری کنند وگرنه ظرفیت پذیرش این رشته‌ها از سال آینده صفر می‌شود.

عبدالرحیم نوه‌ابراهیم گفت که ۶۰۰ برنامه با خطر صفر شدن ظرفیت روبرو هستند که نصف آنها رشته‌های علوم انسانی هستند.

به گفته او «شورای تحول علوم انسانی مسئولیت دارد در این حوزه کمک کنند.»