«برخورد با دستفروشی در ایستگاه‌های مترو به شدت دنبال می‌شود.»

«برخورد با دستفروشی در ایستگاه‌های مترو به شدت دنبال می‌شود.»

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: برخورد با دستفروشی در ایستگاه‌های مترو به شدت دنبال می‌شود و به مدیران ابلاغ کردیم که اگر بساط دستفروشی در هر ایستگاهی ببینیم مدیر آن ایستگاه برکنار می‌شود.

به گفته پورسیدآقایی: در این موضوع نیز تصمیم‌گیر خود شهروندان هستند چراکه تا وقتی شهروندان از دست فروشان خرید می‌کنند و بساط گستران سود خوبی دارند، پدیده دستفروشی ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: بپذیرید که نمی‌توانیم تعقیب و گریز با دستفروشان مترو داشته باشیم و مردم باید در مبارزه با این معضل همکاری کنند.