پارکبان؛ «طرح غیرقانونی» شهرداری و راهنمایی‌رانندگی برای جریمه ماشین‌ها

پارکبان؛ «طرح غیرقانونی» شهرداری و راهنمایی‌رانندگی برای جریمه ماشین‌ها

نادر قاضی‌پور، نماینده مجلس، می‌گوید شهرداری و راهنمایی و رانندگی در فالب طرح پارکبان ماشین‌ها را در جاهایی که علامت پارک ممنوع نیست جریمه می‌کنند که این کار غیرقانونی است.

قاصی‌پور می‌گوید این ترفندی برای افزایش درآمد است.

او به سایت خانه ملت گفته: «نباید نیروی انتظامی با شهرداری وارد توافق غیرقانونی شده و برای مردم جریمه‌های گوناگونی را در شرایط کنونی اقتصاد کشور در نظر بگیرد.»