۳۰ خرداد ۱۳۵۷: شرکت کشت و صنعت گرگان در روزنامه اطلاعات آگهی خیرمقدم حضور «علیاحضرت» منتشر کرده است.