آگهی خیرمقدم حضور «علیاحضرت»

آگهی خیرمقدم حضور «علیاحضرت»

۳۰ خرداد ۱۳۵۷: شرکت کشت و صنعت گرگان در روزنامه اطلاعات آگهی خیرمقدم حضور «علیاحضرت» منتشر کرده است.