چاپ اسکناس بدون عکس شاه

چاپ اسکناس بدون عکس شاه

۸ شهریور ۱۳۵۸: روزنامه اطلاعات از چاپ اسکناس‌های تازه‌ای که آن تصویر شاه ایران پوشانده شده است خبر داد.

بانک مرکزی به دلیل نیاز جامعه به اسکناس و عدم فرصت برای طراحی جدید، «پنجاه میلیارد ریال» اسکناس با طرح قبلی و تصویر پوشانده شده‌ی شاه به گردش انداخت.