ورزش بدنی؛ علت خفیّه ترقی کشورهای متمدن

ورزش بدنی؛ علت خفیّه ترقی کشورهای متمدن

در این سرمقاله روزنامه‌ی کاوه در سال ۱۳۰۰ شمسی، نویسنده به ورزش به عنوان یکی از علل «خفیه» ترقی در کشورهای «متمدن» می‌پردازد.

به‌نظر نویسنده «مردم» کشورهای متمدن دارای فضائل اخلاقی مانند راستگویی، خوش‌قولی، شهامت، مردانگی، عصمت و راستگویی هستند و علت وجود بسیاری از این فضائل را توجه به امر ورزش و تحرک بدنی می‌داند.