بی‌سوادی نیمی از جمعیت ایران را تهدید می‌کند

بی‌سوادی نیمی از جمعیت ایران را تهدید می‌کند

بنا به آمار رسمی «۵٢درصد جمعیت کشور بی‌سواد یا دارای تحصیلات ابتدایی و سیکل هستند که براساس نظر کارشناسان در خطر بازگشت به بی‌سوادی قرار دارند.»

به گفته رییس نهضت سوادآموزی در سرشماری سال ۹۰ نزدیک به ۱۰ میلیون نفر (بعنی ۱۵ درصد جمعیت) بی‌سواد بودند.

بی‌سوادی در زنان مشکل بزرگتری است تا در مردان، چرا که در جمعیت بالای ۶ سال بی سوادی مردان حدود ۱۲ درصد و بی‌سوادی زنان ۲۰ درصد است.

با این حال رییس نهضت سواد آموزی عملکرد سازمان خود را قابل دفاع می‌داند.