آلمان جنسیت سوم را برای اوراق رسمی پذیرفت

آلمان جنسیت سوم را برای اوراق رسمی پذیرفت

کابینه آلمان، تایید کرد که شهروندان این کشور می‌توانند جنسیت خود را در اوراق رسمی «غیره» ثبت کنند. پیش از این افراد می‌توانستند گزینه جنسیت را در فرم‌های رسمی خالی بگذارند.

در ماه نوامبر دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان، حکم داد که شهروندان این کشور باید بتوانند جنسیت خود را «نه زن و نه مرد» ثبت کنند. تصمیم کابینه آلمان بر اساس این حکم است و نیاز به تایید پارلمان این کشور دارد.

هرچند جناح چپ میانه معتقد است که این تصمیم گام مهمی رو به جلو در زمینه حقوق تراجنسی‌هاست اما این طرح منتقدانی نیز دارد. یکی از اعضای حزب سبز به این موضع که افارد تنها با گواهی پزشکی می‌توانند جنسیت خود را تغییر دهند منتقد است و می‌گوید: این تصمیم باید توسط خود افراد گرفته شود.