در اعلان چاپ شده در روزنامه عصر جدید مربوط به سال‌های اول جنگ اول جهانی، کیخسرو شاهرخ این ادعا که او مسئول نان تهران است را رد می‌کند.

وضعیت نان و غله در سال‌های جنگ اول جهانی بسیار نا‌بسامان بود و نهایتاً بعد از ورود ارتش روس و انگلیس به ایران منجر به قحطی شد.

کیخسرو شاهرخ که به ارباب کیخسرو شناخته می‌شد، نماینده اقلیت زرتشتی ایران در مجلس شورای ملی از سال ۱۲۸۸ تا سال ۱۳۱۹ بود و در همین سال به طرز مشکوکی در گذشت.