وضعیت نان تهران

وضعیت نان تهران

در اعلان چاپ شده در روزنامه عصر جدید مربوط به سال‌های اول جنگ اول جهانی، کیخسرو شاهرخ این ادعا که او مسئول نان تهران است را رد می‌کند.

وضعیت نان و غله در سال‌های جنگ اول جهانی بسیار نا‌بسامان بود و نهایتاً بعد از ورود ارتش روس و انگلیس به ایران منجر به قحطی شد.

کیخسرو شاهرخ که به ارباب کیخسرو شناخته می‌شد، نماینده اقلیت زرتشتی ایران در مجلس شورای ملی از سال ۱۲۸۸ تا سال ۱۳۱۹ بود و در همین سال به طرز مشکوکی در گذشت.