سالگرد حادثه ۹ اسفند ۱۳۳۱

سالگرد حادثه ۹ اسفند ۱۳۳۱

«۹ اسفند ۱۳۳۱» طرفداران شاه که عمدتاً از افراد شعبان جعفری بودند به خانه مصدق حمله کردند. با این اعتراضات نهایتاً از طرف دکتر مصدق مقابله شد و آرامش به فضا برگشت، اما شاید همین اعتراضات بود که کودتای ۲۸ مرداد را به همراه داشت. در این روز دکتر مصدق در دربار مشغول آخرین ملاقات خود با محمدرضا پهلوی بود و پس از آن به دلیل همین شورش‌ها ملاقاتی بین شاه ونخست‌وزیر شکل نگرفت. به گزارش روزنامه اطلاعات در روز ۱۰ اسفند ۱۳۳۲ مجلسی به مناسبت سالگرد «۹ اسفند» در منزل طیب حاج رضایی با حضور شعبان جعفری و عده‌ای از نظامیان و نمایندگان مجلسین برگزار شد.(منبع عکس: سرشار، هما؛ شعبان جعفری، لس‌آنجلس ۱۳۸۱، ص ۲۰۵.)