تصویب سهمیه ورود به دانشگاه برای اعضای گردان‌های عاشورا

تصویب سهمیه ورود به دانشگاه برای اعضای گردان‌های عاشورا

در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۷۴ با تصویب شورای عالی امنیت ملی، به دبیری حسن روحانی، تسهیلات ویژه‌ای برای ورود به دانشگاه برای اعضای گردان‌های عاشورا و پیشگامان بسیج دانشجویی، که ارتباط مستمر خود را با سپاه حفظ کرده‌اند، در نظر گرفته شد.

در ایران به جز تایید صلاحیت علمی، سهمیه‌های گوناگونی از جمله سهمیه بومی‌سازی، سهمیه جنسیتی، سهمیه شاهد و ایثارگران، سهمیه بسیج و غیره در انتخاب دانشجویان موثر است.