لشگر «ورزشکاران باستانی» به جای سربازان ارتش

 لشگر «ورزشکاران باستانی» به جای سربازان ارتش

شعبان جعفری در خاطرات خود از دیدارش یا رضا قطبی چند ماه قبل از انقلاب می‌گوید. او به رئیس رادیو ملی ایران پیشنهاد می‌دهد که باستانی‌کاران به تلویزیون آورده شوند،  تا از آنها «ستادی» تشکیل شده و به جای سربازان برای جلوگیری از حرکت‌های اعتراضی در شهرها مستقر شوند.

در اعتراض‌های خیابانی پیش از انقلاب ۱۳۵۷ نیروهای هوادار دولت با عنوان «نیروی پایداری» به سرکوب معترضان پرداخته و با آنها درگیر می‌شدند اما عمده بار سرکوب بر دوش نیروی نظامی ارتش بود. طرح شعبان جعفری این بود که این نیروی نظامی با لات‌ها جایگزین شود.