بی‌واسطه تجارت کنید

بی‌واسطه تجارت کنید

روزنامه کاوه، ۲۱ بهمن ۱۲۹۹، سال دوم (دوره جدید)

تجار آلمانی بعد از جنگ جهانی اول بازار ایران را محلی مناسب برای سرمایه‌‌گذاری می‌دانستند. بازاری که می‌توانست در دوران رکود و بحران اقتصادی بعد از جنگ نقش مهمی در اقتصاد جنگ‌زده آلمان بازی کند. این در حالی است که ایران دوران قحطی بعد از جنگ ،که در اثر خرید آذوقه مردم توسط نیروهای اشغالگر روسی و انگلیسی به وجود آمده بود، را می‌گذراند و سلسله قاجار در وضعیتی بحرانی روزهای آخر خود را سپری می‌کرد.

در این آگهی چاپ شده در روزنامه کاوه برلین یک بنگاه تجاری آلمانی، که مرکز آن در هامبورگ است، از تجار ایرانی دعوت به همکاری مستقیم و بدون حضور «واسطه» در صادرات و واردات محصولات تولیدیِ دو کشور می‌کند.