تهرانی‌ها و اصفهانی‌ها پولدارترین و کردها و لرها بی‌پول‌ترین‌ها

تهرانی‌ها و اصفهانی‌ها پولدارترین و کردها و لرها بی‌پول‌ترین‌ها

تهرانی‌ها، اصفهانی‌ها، یزدی‌ها و فارسی‌ها پولدارترین‌ها و سیستانی‌ها، کهکیلویه‌ای‌ها، لرستانی‌ها بی‌پول‌ترین‌ها در هر استانند.

به‌طور متوسط هر تهرانی با ۵۸ میلیون تومان، هر اصفهانی با ۱۳ میلیون و هر یزدی با ۱۳ میلیون و هر شیرازی با ۱۱ میلیون تومان و هر قمی با ۱۰ میلیون تومان بیشترین میزان سپرده بانکی را دارند

هر سیستان و بلوچستانی با سه میلیون تومان، کهکیلویه‌ای با چهار میلیون تومان، هر لرستانی با چهار میلیون تومان و هر کردستانی با چهار میلیون تومان کمترین میزان سپرده بانکی را دارند.

متوسط میزان سپرده بانکی به ازای هر نفر در ایران برابر با هشت میلیون تومان است.

در برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان و کردستان میزان شکاف طبقاتی و بیکاری به شدت در حال افزایش است. نماینده کردستان در شورای عالی استان‌ها گفته «فقر و بیکاری در کردستان خانواده‌ها را متلاشی می‌کند.»