میزان مستمری معلولان دهن‌کجی به آنهاست

میزان مستمری معلولان دهن‌کجی به آنهاست

مدیر عامل انجمن معلولان ایران معتقد است مبلغی را که به عنوان مستمری به معلولان پرداخت می‌شود باید دهن‌کجی به شخصیت معلولان دانست.
سهیل معینی همچنین گفته حدود ۱۱ هزار و سیصد خانواده در ایران از بیش از دو معلول در خانه نگهداری می‌کنند. این در حالیست که هر فرد معلول در ایران بین ۵۳ تا ۷۰ هزار تومان مستمری ماهیانه دریافت می‌کند که کفاف چند روز از زندگی یک فرد را هم نمی‌هد.
به گفته معینی به دولت پیشنهاد شده که میزان مستمری ماهیانه معلولان را افزایش دهد تا این مستمری‌ها به اندازه حقوق بیکاری یا به مقدار حقوق قانون کار افزایش یابد. دولت با این پیشنهاد موافقت کرده و این پیشنهاد به مجلس فرستاده شده است.
دولت ایران کنوانسیون حقوق معلولان را پذیرفته با این حال کمترین تلاش‌ها برای بهبود زندگی معلولان انجام می‌شود. وضعیت شهرها برای دسترسی معلولان مناسب نیست، اغلب معلولان برای به دست آوردن کار با مشکل مواجه‌اند و وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند و حتی حقوق سیاسی معلولان هم نادیده گرفته می‌شود.