اجرای پرفورمنس آرت «آبی بی آب» در بستر رودخانه خشک شیراز

اجرای پرفورمنس آرت «آبی بی آب» در بستر رودخانه خشک شیراز

بستر رودخانه خشک شیراز که سال‌هاست آبی در آن جاری نیست روز سه‌شنبه (هشتم شهریور) با ابتکار گروهی از هنرمندان نگران از بحران آب با پارچه‌های آبی به رنگ آبی آب در آمد.

عکس: رضا قادری