یک فروشگاه انگلیسی برچسب «بهترین زمان مصرف» را از روی میوه‌ها و سبزیجات بر می‌دارد

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

گرسنگی جهانی

یک فروشگاه انگلیسی برچسب «بهترین زمان مصرف» را از روی میوه‌ها و سبزیجات بر می‌دارد

یک فروشگاه انگلیسی برچسب «بهترین زمان مصرف» را از روی میوه‌ها و سبزیجات بر می‌دارد

فروشگاه‌های زنجیره‌ای تسکو در انگلیس برچسب حاوی تاریخ «بهترین زمان مصرف» را از روی ۱۱۶ محصول در دسته میوه‌ها و سبزیجات بر می‌دارد تا از دور ریختن غذاها جلوگیری کند. این فروشگاه پیشتر این برچسب را از روی ۷۰ محصول دیگرش نیز برداشته بود. نتایج یک تحقیق که در هفته گذشته...