پای انجمن‌های خیریه به بازار دلالی کلیه باز شده است

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

کلیه

تعداد مطالب: 2

روایتی تلخ از تجارت کلیه در ایران

روایتی تلخ از تجارت کلیه در ایران

ایران، تنها کشوری که خرید و فروش کلیه قانونی است. هرچند به این ترتیب لیست انتظار کوتاه می‌شود و اهداکنندگان به پولی می‌رسند، فرودستان در معرض سوءاستفاده قرار می‌گیرند. گزارش گاردین از یک داستان تلخ پیوند کلیه را بخوانید.