skip to Main Content
گزارش گاردین از بازار کلیه در ایران
روایتی تلخ از تجارت کلیه در ایران
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
ایران، تنها کشوری که خرید و فروش کلیه قانونی است. هرچند به این ترتیب لیست انتظار کوتاه می‌شود و اهداکنندگان به پولی می‌رسند، فرودستان در معرض سوءاستفاده قرار می‌گیرند. گزارش گاردین از یک داستان تلخ پیوند کلیه را بخوانید.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗