skip to Main Content
شهر سبز
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
خواست عمومی و اراده‌ جمعی می‌تواند آغازگر احیای شهری باشد که در آن زندگی می‌کنیم. رویای دور از دسترس نیست داشتن شهری که عنوانِ شهر سبز، برازنده‌اش باشد. کشاورزی شهری می‌تواند گامی اساسی در راه بهبود وضعیت شهرمان باشد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗