skip to Main Content
نامزد چپگرای انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در آخرین نظرسنجی‌ها سوم است
ملانشون؛ پیش به سوی فرانسه نافرمان
۳۰ فروردین ۱۳۹۶
«ژان لوک ملانشون» از جناح چپ و از حزب «فرانسه نافرمان» با شعار «آینده مشترک» بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها در مقام سوم قرار دارد. او طرفدار ایجاد جمهوری ششم، بازپخش ثروت، بازنگری پیمان‌های فرانسه با اتحادیه اروپا و تاکید بر استقلال فرانسه در مقابل دیگر کشورها به ویژه آمریکا است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗