skip to Main Content
تخیل بخشی از واقعیت است
۲۸ مهر ۱۳۹۳
در این نوشته ناتورالیسم در آثار دو نویسنده‌ی برجسته‌ی ایرانی، صادق چوبک و علی اشرف درویشیان مقایسه می‌شود. نویسنده بر این باور است که حتی نویسندگان ناتورالیسم هم شیوه‌های متفاوتی از واقعیت و وضعیت عینی را روایت می‌کنند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗