skip to Main Content
روایت شاهد عینی از سفید سنگ
اسناد اردوگاه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
اردوگاه‌ها و کمپ‌های مهاجرین و پناهندگان برای دولت‌های پذیرنده وظایفی را در بردارد. اما برخورد هر دولت و حکومت با آنها تفاوت‌هایی دارد. در اینجا روایتی از اردوگاه سفید سنگ را در ایران می‌خوانید.
بیشتر بخوانید
گفت‌وگو با نامزد انتخابات شورای شهرمشهد که حمایت پناهندگان افغان را با خود داشت
کمپین مهاجران افغانستانی برای نامزد ایرانی
۱۷ خرداد ۱۳۹۶
در شهـــری مانند مشــهد که بیـــش‌ترین میــــزان مهاجران افغانستانی را داراست، انتخابات شورای شهر برای آنها هم مهم است. در انتخابات اخیر شورای شهر مشهد مهاجران با اینکه حق رأی نداشتند، کمپینی در حمایت از یک کاندیدای جوان تشکیل دادند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗