skip to Main Content
400 هزار اصله نخل اروند کنار خشک ‌شدند
یک میلیون نخل در یک قدمی مرگ
۱۴ دی ۱۳۹۳

نفرین نخل‌‌‌ها اتفاق افتاد. ۴۰۰ هزار نخل سوختند و یک میلیون نخل در انتظار خشک شدن روزشماری می‌کنند. آب شور شده و ریشه‌هایشان را خشکانده است. نخل‌هایی که حیات زیستی اروندکنار هستند و رزق و روزی مردم آبادان در محصول آنهاست. مسئولان جهاد کشاورزی هم نبود اعتبار را مطرح می‌کنند.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗