skip to Main Content
وعده شهردار تهران برای سهم مدیریتی زنان در یک دهه گذشته به کجا رسید؟
کارمندان زن این گزارش را بخوانند
۶ بهمن ۱۳۹۴
شهردار تهران در ابتدای سالی که گذشت، وعده واگذاری بعضی مدیریت‌های شهری را به زنان در حوزه کاری خود داد. اما آمارها و واقعیت عینی موجود در ساختار عرض و طویل شهرداری تهران همچنان نشانگر برخورد تبعیض‌آمیز جنسیتی و عدم واگذاری سمت‌های مدیریتی به زنان شاغل در این نهاد است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗