skip to Main Content
زنانی که برای خودشان شبه‌ماراتن به پا کردند
نه! به دویدن در اندرونی دریاچه آزادی
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
زدیک ٢٥ نفرند. توی چشم‌هایشان خواب نیست. یک‌جور خوشحالی زایدالوصف می‌بینی. می‌خواهند به ماراتن تهران نه بگویند. خیلی بی‌سروصدا. مدام تأکید دارند که «هیچ بنای اعتراض نداریم. فقط دلمان نمی‌خواهد برویم دور دریاچه بدویم. مگر دریاچه آزادی می‌شود مسیر ماراتن؟»
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗