ماراتن بوستون میزبان دوباره «زن قانون‌شکن»

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

ماراتن تهران

تعداد مطالب: 2

نه! به دویدن در اندرونی دریاچه آزادی

نه! به دویدن در اندرونی دریاچه آزادی

زدیک ٢٥ نفرند. توی چشم‌هایشان خواب نیست. یک‌جور خوشحالی زایدالوصف می‌بینی. می‌خواهند به ماراتن تهران نه بگویند. خیلی بی‌سروصدا. مدام تأکید دارند که «هیچ بنای اعتراض نداریم. فقط دلمان نمی‌خواهد برویم دور دریاچه بدویم. مگر دریاچه آزادی می‌شود مسیر ماراتن؟»