رهایی ملی با رهایی زنان در پیوند است

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

طالعات

تعداد مطالب: 2

رهایی ملی با رهایی زنان در پیوند است

رهایی ملی با رهایی زنان در پیوند است

این متن ترجمه یک گفتگو با «ریا النصاح» فعال فلسطینی جنبش طالعات و یادداشت یکی از اعضای این جنبش است. این متن‌ها به ریشه‌های جنبش طالعات و خواسته‌های آن می‌پردازد.