skip to Main Content
شهر بی تو مرا حبس می‌شود
انزوا زدایی یا انزوا زایی، مسئله این است
۱۰ آبان ۱۳۹۴

طبق آمارهای رسمی حدود یازده میلیون ایرانی در محلات غیررسمی کشور سکونت دارند. یادداشت زیر نگاهی انداخته است به فرآیندهایی که طی آن، ساکنین این محلات نیز در عرصه جامعه از رسمیت انداخته می‌شوند. فرآیندهایی که به عقیده نویسنده، در نهایت منجر به شکل گرفتن انسان‌هایی «تنها» می‌شود.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗