skip to Main Content
تنهایی کارگران نفت در برابر قدرت مطلقه ابرشرکت‌های نفتی
۱۳ مهر ۱۳۹۴
قوانین کار در مناطق آزاد از قوانین کار دیگر نقاط کشور متفاوت هستند. آنها گاه ناقض قانون اساسی بوده و در بسیاری مواقع  حقوق اولیه کارگران مناطق آزاد را سلب می‌کنند. این روزها به نظر می‌رسد با ورود خیل ابرشرکت‌های نفتی در آستانه وخیم‌ترشدن وضعیت شغلی کارگران مناطق آزاد هستیم.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗