skip to Main Content
بررسی کارنامۀ آندری تارکوفسکی از منظر شخص‌باوریِ مسیحی
جهان تارکوفسکی؛ ماموریت و تعالی
۲۷ مهر ۱۴۰۰
فیلم‌های تارکوفسکی را نمی‌توان به تبعیت از فلسفه شخص‌باور تقلیل داد. این تنها یکی از جنبه‌های کار تارکوفسکی است اما جنبه‌ای مهم و موضوع اصلی این جستار است.
بیشتر بخوانید
در باب جایگاه سینمای شوروی
۱ مهر ۱۳۹۷
بنیامین در این مقاله‌ی کوتاه با زبان انتقادی خاص خودش و با بیان انتقادهای سرراست‌تر به این موضوع پرداخته است که چرا دستاوردهای سینمای شوروی در آن دوره، به‌رغم همه‌ی ضعف‌های آن، در خدمت شکل نوینی از آگاهی‌بخشی به توده‌ها بوده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗