skip to Main Content
بخشی از سخنرانی جایزه ی آدورنو
آیا می‌توان زندگی بد را به خوبی زیست؟
۱۶ شهریور ۱۳۹۵
آدم چطور می‌تواند زندگی خود را به درستی پیش ببرد، به گونه‌ای که بتوانیم بگوییم در جهانی که برای انبوهی از مردم محرومیتِ ساختاری و نظام‌مند به همراه دارد، ما به نیکی زیسته‌ایم. این سوالی است که جودیت باتلر در سخنرانی خود هنگام دریافت جایزه آدورنو به پیش می‌کشد و تلاش می‌کند پاسخ دهد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗